Дата на създаване на преписката: 18.10.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.04.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 121
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Прекратена

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на териториалните служби на ГДИН за период от 48 месеца. Доставките ще се извършват по предварителна заявка, съгласно техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя, до достигане на стойността по договора или за срок от 48 месеца. Териториалните служби, до които ще се доставят хранителните продукти, са Затвора гр. Варна, Затвора гр. Бургас, Затвора гр. Сливен, Затвора гр. Стара Загора, Затвора гр. Бобов дол, Затвора гр. София, Затвора гр. Враца, Затвора гр. Белене, Затвора гр. Плевен, Затвора гр. Ловеч, Затвора гр. Пазарджик, Затвора гр. Пловдив и ЗО гр. Смолян.

При подаване на офертата участниците представят в опаковката ЕЕДОП в електронен формат, като същия следва  да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

При представяне на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има предвид методическо указание на Агенцията по обществени поръчки, относно предоставяне на еЕЕДОП, публикувано на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“.

Линк за попълване на еЕЕДОП: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg


Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документация за обществената поръчка

Одобрени от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това

  • KSI-182_GDIN_Stanovishte_P.doc 2018-10-23
    Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП - I етап - изх. номер: КСИ-182 от 05.10.2018 г.
  • KSI-182_GDIN_2_Stanovishte_P.doc 2018-11-07
    Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП - II етап - изх. номер: КСИ-182 от 01.11.2018 г.

Разяснения по условията на обществената поръчка

Решения и обявления за поръчката

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Решение за прекратяване на процедурата