Дата на създаване на преписката: 23.12.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.02.2020 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 162
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Възложена

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на териториалните служби на ГДИН за период от 60 месеца. Доставките ще се извършват по предварителна заявка, съгласно техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя, до достигане на стойността по договора или за срок от 60 месеца. Териториалните служби, до които ще се доставят хранителните продукти, са Затвора гр. Бургас, Затвора гр. Варна, Затвора гр. Сливен, Затвора гр. Стара Загора, Затвора гр. Бобов дол, Затвора гр. София, Затвора гр. Враца, Затвора гр. Белене, Затвора гр. Плевен, Затвора гр. Ловеч, Затвора гр. Пазарджик, Затвора гр. Пловдив и ЗО гр. Смолян.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

От 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Същия следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, напр. компакт-диск. 

Относно представянето на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има предвид методическото указание на Агенцията по обществени поръчки, публикувано на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“, на следния адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf.

Линк за попълване на еЕЕДОП: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg


Решения и обявления за поръчката

Документация за обществената поръчка

Разяснения по условията на обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях